La necessitat de coordinar polítiques en matèria d'urbanisme, d'habitatge, d'aigua i energia a nivell RMB, principal conclusió del Cicle de la Metròpoli Cohesionada

Durant les 3 setmanes de debat han sortit propostes com la necessitat de crear un observatori metropolità de l'aigua i l'energia, un operador metropolità d'habitatge per a la regió, i unificar els criteris municipals per l'empadronament sense domicili fix

 • 21-05-2021
 • Compromís Metropolità 2030
 • 210 Lectures

Com aconseguir una metròpoli on la qualitat de vida es fa palesa en la garantia dels drets bàsics per a tothom, en la reducció de la segregació urbana i en el reconeixement de les diferents realitats i experiències que hi conviuen? Com aconseguir habitatge digne, adequat i assequible per a tothom en un espai de qualitat que faciliti el reconeixement de la diversitat com a element enriquidor de la vida urbana? Aquestes i d'altres qüestions són les que s'han estat debatent al llarg de les 3 setmanes del Cicle de la Metròpoli Cohesionada i que han servit per establir les bases que serviran per definir les corresponents missions. La idea que s'ha anat repetint al llarg de la jornada inicial al CCCB, la jornada territorial a Terrassa, en el debat a la plataforma virtual i en l'acte de cloenda ha estat la necessitat de coordinar polítiques urbanístiques per reduir la segregació territorial, polítiques d'habitatge, d'aigua i energia a nivell del conjunt de la regió metropolitana de Barcelona i abordar conjuntament problemes comuns als diferents municipis que la integren.
 

Foto d'un edifici

Per exemple, s'han posat de manifest problemàtiques com la necessitat de tenir dades per fer una diagnosi comuna de l'RMB, ja que per mesurar millor les vulnerabilitats cal aprendre com funcionen les dinàmiques metropolitanes, amb informació de qualitat i a l'escala adequada per intervenir-hi en millors condicions. Una altra problemàtica detectada han estat les desigualtats en les capacitats municipals: la metròpoli conté realitats molt diverses, administracions de dimensions molt diferents i pressupostos molt desiguals. Per tant, cal coordinar recursos i compartir-los a través de mecanismes de redistribució intermunicipal per evitar que ciutadans pobres facin municipis pobres i municipis pobres empobreixin més els seus ciutadans.

Pel que fa a les propostes que caldrà mirar d'articular en format de missions, s'ha conclòs que cal:

 • Polítiques d'habitatge supramunicipals i, per això, és oportú implementar progressivament un operador metropolità d'habitatge. Per avançar en la provisió, cal col·laborar amb els operadors privats d'habitatge cooperatius i/o amb lucre limitat.
 • Normativa que afavoreixi la creació de parc públic d'habitatge. Establir regulació perquè tant els nous desenvolupaments com també la renovació d'habitatges serveixin per generar-ne d'assequible en sòl consolidat.
 • Prioritat en la coordinació de l'actuació amb el sensellarisme. Es requereix urgentment d'una diagnosi compartida de la situació de les persones sense llar a la regió metropolitana i de les respostes (desiguals) que es donen en els diferents municipis.
 • Unificar els criteris municipals per l'empadronament sense domicili fix, que és la porta d'entrada als drets per a persones en situació d'exclusió residencial.
 • Noves fórmules de gestió de l'aigua i l'energia, crear un Observatori metropolità de l'aigua i potenciar les comunitats energètiques.
 • Sistema de rendes que s'ajusti a les desigualtats i especificitats de les metròpolis. Es proposa un sistema multiprestacional que combini diferents necessitats a cobrir, esglaonat segons els nivells de renda, i d'estructura multinivell amb diferents administracions implicades.
 • Polítiques urbanístiques i de mobilitat metropolitanes per reduir la segregació territorial. La segregació té dimensió de regió metropolitana i cal major conscienciació política per tal que les polítiques que incideixen en la cohesió social i territorial també siguin a la mateixa escala.
 • Projectes per a una major integració territorial metropolitana. S'han de prioritzar projectes supramunicipals compartits i comuns d'escala metropolitana que il·lusionin i que afavoreixin la connexió entre municipis.
 • Accés metropolità als serveis públics. Tenim una cartera de serveis municipals no homogènia, per una notable diversitat d'ingressos i capacitats entre municipis. Són necessàries polítiques a nivell supramunicipal per trencar les barreres d'accés a serveis amb la lògica de ciutat i estendre-ho a la lògica de regió metropolitana.
 • Equipaments polifuncionals per a noves centralitats. Els equipaments polifuncionals generen fluxos urbans i permeten cosir barris. La seva ubicació creant noves centralitats pot generar cohesió i mixtura d'usos ja que són enriquidors per l'espai on es produeixen.
 • Reconeixement social i econòmic del treball de cures. Sistema de cures reconegut com a treball essencial per donar resposta al canvi d'estructures familiars, l'envelliment, les migracions i l'augment de la soledat no volguda.
 • Espais i infraestructures socials generadores de comunitats. Les noves necessitats de cura provocades per l'envelliment i soledat no volguda són aspectes a tenir en compte a l'hora de planificar i fomentar espais compartits i infraestructura social que siguin capaces de generar vincles.
 • Equipaments com a eines enfortidores de teixit comunitari. Cal garantir espais de connexió entre la ciutadania i identificar els nous referents socials. Per promoure el teixit associatiu, els equipaments socials poden jugar un rol clau com a espais de reivindicació dels drets de ciutadania.
 • Model de gestió orientat a la transformació social: Cal definir conjuntament i cocrear polítiques públiques orientades a la transformació social, basades en una nova governança metropolitana

Ara, tot i iniciar el cicle dedicat a la Metròpoli Intel·ligent vinculada a temes com la(es) cultura(es) i coneixement, la innovació social i tecnològica i l'humanisme tecnològic, totes aquelles entitats que no ho hagin fet encara poden incorporar noves propostes o comentar les existents per a la Metròpoli Cohesionada a través de la plataforma Barcelona Demà - Participa.

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies