Transparència

L'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, inscrita amb el número 15108 del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i amb número d'identificació fiscal G-60489937,  fou constituïda el 30 de novembre de 1993 amb la missió de millorar les condicions de progrés econòmic i social en l'àmbit metropolità de Barcelona

Aquesta missió es concreta en: 

  • Elaborar i fer seguiment del procés de planificació estratègica de l'àmbit metropolità de Barcelona, així com vetllar per la seva implantació 

  • Promoure i difondre la cultura i metodologia de la planificació estratègica com a instrument de participació ciutadana en els seus processos de desenvolupament econòmic 

  • Participar en altres associacions o institucions de caire similar 

Qualsevol persona o entitat que, tenint interès en les finalitats o activitats de l'associació, en desitgi formar part, pot adreçar un escrit (per correu electrònic o postal) sol·licitant la seva inclusió. L'accés és lliure i no implica el pagament de cap quota obligatòria

El finançament del PEMB es basa en aportacions voluntàries de les entitats promotores i fundadores per garantir el funcionament normal de l'associació. També rep finançament de subvencions o altres aportacions per al desenvolupament de projectes concrets. 

El Consell Rector, òrgan de govern de l'entitat, aprova anualment la proposta de pressupost i de pla de treball, ratificada posteriorment pel Consell General, que actua com a assemblea general.  També  aprova la proposta de memòria d'activitats, la liquidació del pressupost i la formulació dels comptes anuals. Els comptes anuals són auditats. L'exercici dels càrrecs en els òrgans de govern del PEMB és honorífic i gratuït, i no es meriten dietes d'assistència.  

El coordinador general del PEMB és la persona delegada pel Consell Rector per dur a terme la realització, coordinació i seguiment dels plans estratègics metropolitans de Barcelona. És designat pel Consell Rector entre persones expertes i especialistes de reconegut prestigi. El seu càrrec té una durada indefinida i percep una retribució com a treballador per compte aliè en règim de dedicació completa.  

Política de cookies