El PEMB obre una convocatòria de selecció d'una Oficina Tècnica de contractació artística per a la Setmana de l'Alimentació Sostenible

Les empreses que vulguin presentar-se a la convocatòria ho podran fer fins el dia 20 de juliol de 2021 a les 14h

 • 06-07-2021
 • Actualitat del PEMB
 • 120 LecturesConvocatòria resolta. Consulta la proposta guanyadora! FE D'ERRATA. A data 19/07/2021 hem penjat una modificació del document de convocatòria donat que hi havia un error. 

 

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona obre un procés de selecció per als serveis d'Oficina Tècnica de contractació artística que tindrà la funció de realitzar els contractes de les activitats culturals, artístiques, divulgatives i lúdiques a desenvolupar durant la Setmana de l'Alimentació Sostenible, que tindrà lloc entre el 14 i el 24 d'octubre d'aquest 2021 en el marc de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible.

convocatòria de selecció d?una Oficina Tècnica de contractació artística per a la Setmana de l'Alimentació Sostenible
convocatòria de selecció d?una Oficina Tècnica de contractació artística per a la Setmana de l'Alimentació Sostenible

Per a cadascun dels espais i propostes de programació, l'adjudicatari haurà d'encarregar-se de les tasques, així com de les despeses que se'n derivin, de:

 • L'organització de les reunions i estats de la qüestió amb el comissariat i el personal designat pel PEMB el seguiment de la contractació artística.
 • La sol·licitud i recopilació de la documentació administrativa dels agents programats.
 • Configurar de l'oficina d'atenció per a totes les contractacions artístiques.
 • Seguiment i control de la documentació laboral corresponent que acrediti que tot aquest personal estigui assegurat.
 • La contractació del serveis artístics i pagament a les empreses corresponents d'acord amb la programació artística establerta i els terminis de pagament acordats per part del Comissariat amb els diversos agents creatius.
 • Processar les necessitats tècniques i recollida de les necessitats de producció.
 • L'elaboració de documents – fitxes amb la informació detallada tècnica i de producció de cada companyia per poder compartir amb el personal gestor de l'esdeveniment.
 • L'assessorament a ponents per a l'emissió correcta de les factures.
 • La comprovació que la relació contractual amb les companyies es resolgui sense cap incidència.
 • La presentació de la memòria final del servei esmentant també les incidències que hi ha hagut.

Requisits

A l'empresa guanyadora es demanarà complir els següents requisits:

 • Durant la realització del servei, la presentació del pressupost desglossat per conceptes.
 • El pagament del preu a les empreses subcontractades.
 • L'acreditació de pagament, en termini de pagament, a les empreses subcontractades.
 • Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual.
 • Ús de la comunicació inclusiva.

La durada del contracte serà des de l'endemà de la seva formalització fins al 30 de novembre amb l'entrega de la memòria final inclosa. L'empresa adjudicatària setmanalment haurà de presentar un informe al PEMB del volum de contractes artístics formalitzats, així com qualsevol incidència respecte aquests.

A més de tots els requisits, la convocatòria recull criteris valorables del servei, tals com la presentació d'un model estàndard de contracte artístic, una calendarització de treball o el servei d'informació per a l'agilització de la informació adreçat a les formacions programades.

Documentació a presentar

Cada empresa que es presenti a la convocatòria podrà presentar només una única oferta. Les proposicions es poden presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 1. Formulari de sol·licitud segons model Annex I.
 2. Declaració responsable conforme l'empresa compleix amb tots els requisits que se li demanen, i documentació acreditativa de la solvència professional, en format pdf:
  • Llistat de persones que posa a disposició del projecte,
  • Curriculum vitae
  • Titulació acadèmica requerida degudament signada,
  • Acreditacions d'experiència professional: dossier amb l'explicació dels projectes artístics o contractes recents de més interès, el rol concret que hi ha desenvolupat les persones que es posen a disposició del projecte i la seva durada, indicant l'inici i fi de l'activitat. Adjuntes a aquest dossier, es demana a la presentació de documents degudament signats per les empreses amb qui s'han realitzat els projectes i que permetin acreditar l'experiència professional requerida. Veure el model Annex II.
 3. Proposta econòmica segons model Annex III
 4. Carta de compromís on consti que la persona responsable del contracte estigui disponible via telefònica i/o correu electrònic durant l'execució del contracte, tal com s'especifica al subapartat de Criteris d'adjudicació automàtics, segons model Annex IV.
 5. Model de contracte artístic.
 6. Proposta de calendari de treball integral.

 

Terminis

Les empreses que vulguin presentar-se a la convocatòria ho podran fer fins a les 14h del dia 20 de juliol de 2021.

La proposta i documentació sol·licitada s'haurà d'enviar al correu electrònic a plaestrategic@pemb.cat, dins el termini de presentació de sol·licituds, indicant en l'assumpte “Convocatòria oficina de contractació/SAS-21”. Per altres consultes que es vulguin realitzar per aclarir dubtes sobre la convocatòria es podran fer a través de la mateixa adreça de correu.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures es verificarà la documentació requerida. En cas d'identificar-se defectes i/o omissions en l'esmentada documentació es notificarà per correu electrònic a les empreses interessades i s'atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils per resoldre-les. En cap cas s'acceptarà, en aquest període, l'entrega de la documentació bàsica requerida en el termini de presentació de candidatures.

 Anunci de la proposta guanyadora

L'anunci de la proposta guanyadora es farà com a màxim el dia 26 de juliol de 2021. El resultat es notificarà a tots els participants de la resolució i es publicarà a la web del PEMB com a document adjunt en aquesta mateixa notícia amb el títol “Proposta guanyadora”. A demanda, es proporcionarà la informació de les valoracions.


FE D'ERRATA. A data 19/07/2021 hem penjat una modificació del document de convocatòria donat que hi havia un error. 

 

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies