El PEMB obre una convocatòria de selecció d'una Oficina de Producció i Logística per a la Setmana de l'Alimentació Sostenible

Les empreses que vulguin presentar-se a la convocatòria ho podran fer fins el dia 9 d'agost de 2021 a les 14h

 • 26-07-2021
 • Actualitat del PEMB
 • 116 Lectures

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona obre un procés de selecció per al servei d'una Oficina de Producció i Logística per a les necessitats tècniques i de personal derivades de les activitats culturals i divulgatives que es desenvoluparan durant la Setmana de l'Alimentació Sostenible, que tindrà lloc entre el 14 i el 24 d'octubre d'aquest 2021 en el marc de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible.
 

Convocatòria de propostes
Convocatòria de propostes

L'empresa adjudicatària haurà de:

 • Proveir el llistat de material tècnic i el personal (annex I) per a fer-ne el muntatge i desmuntatge segons es descriu en el planning (annex II).
 • Posar en funcionament els equips tècnics segons els requeriments de cada activitat relatada a l'annex I.
 • Estar a disposició durant tot el període d'execució del contracte de les indicacions que el PEMB o el personal que aquest indiqui, així com tenir disponibilitat per les reunions que siguin necessàries per al correcte funcionament del servei.
 • Redactar un informe d'autoavaluació i valoració del desenvolupament de les activitats a nivell tècnic. Avaluació de la idoneïtat en el material proveït i també resum d'incidències que hi hagi hagut durant el període de funcionament de les activitats.

Requisits del servei a prestar

L'empresa guanyadora desenvoluparà el servei d'oficina de producció tenint en compte les indicacions - i sota la supervisió - del comissariat artístic i el personal tècnic designat pel PEMB. A l'empresa guanyadora es demanarà complir els següents requisits:

 • Pressupost desglossat per conceptes
 • El pagament del preu a les empreses subcontractades
 • L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
 • Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual
 • Comunicació inclusiva
 • Accessibilitat universal

A més de tots els requisits, es valorarà la presentació d'un planning de muntatge i desmuntatge i una proposta d'organigrama i compromisos adquirits per agilitzar les tasques.

Documentació a presentar

Cada empresa podrà presentar una única oferta. Les proposicions es poden presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. La documentació que s'ha d'entregar és la següent:

1. Formulari de sol·licitud segons model Annex A.

2. Declaració responsable segons model Annex B. Declaració conforme l'empresa compleix amb tots els requisits que se li demanen en el present document, i documentació acreditativa de la solvència professional, en format pdf:

- Acreditacions d'experiència professional: cartes o documentació escrita dels projectes realitzats degudament signats per les empreses o institucions i que permetin acreditar l'experiència professional requerida.

- Acreditacions de formació del personal vinculat al contracte (titulacions).

3. Proposta econòmica segons model Annex C.

4. Carta de compromís on consti la capacitat de resolució de problemes i la seva celeritat, així com que la persona responsable del contracte exerceixi millores amb el servei d'interlocució tècnica, tal com s'especifica al subapartat de Criteris d'adjudicació automàtics, segons model Annex D.

5. Proposta de Planning de muntatge

6. Proposta d'organigrama

7. Pressupost desglossat per partides

Descarrega la documentació

 

Terminis

Les empreses que vulguin presentar-se a la convocatòria ho podran fer fins a les 14h del dia  9 d'agost de 2021.

La proposta i documentació sol·licitada s'haurà d'enviar al correu electrònic plaestrategic@pemb.cat, dins el termini de presentació de sol·licituds, indicant en l'assumpte “Convocatòria oficina de producció/SAS-21”.

Per altres consultes que es vulguin realitzar per aclarir dubtes sobre la convocatòria es podran fer a través de la mateixa adreça de correu.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures es verificarà la documentació requerida. En cas d'identificar-se defectes i/o omissions en l'esmentada documentació es notificarà per correu electrònic a les persones interessades i s'atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils per resoldre-les. En cap cas s'acceptarà, en aquest període, l'entrega de la documentació bàsica requerida en el termini de presentació de candidatures. En cas que no s'hagin resolt les incidències requerides en el període atorgat, es considerarà que l'interessat/da ha desistit.

Anunci de la proposta guanyadora

L'anunci de la proposta guanyadora es farà a partir de l'1 de setembre. El resultat es notificarà a tots els participants de la resolució i es publicarà a la web del PEMB com a document adjunt en aquesta mateixa notícia amb el títol “Proposta guanyadora”. A demanda, es proporcionarà la informació de les valoracions.

 

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies