Revisió dels models energètics com a estratègia de desenvolupament futur

Informes tècnics

  • 11-03-2009
  • Medi ambient, urbanisme i mobilitat - Primer pla estratègic metropolità
  • 204 Lectures

Segons apuntava un informe de l’Agència Internacional de l’Energia: “Les tendències actuals del subministrament i consum d’energia són clarament insostenibles, tant des del punt de vista ambiental com de l’econòmic i social. Aquestes tendències poden –i han de ser– modificades […]. El futur de la prosperitat humana depèn de la manera en què sabrem respondre als dos principals desafiaments que se’ns plantegen en l’actualitat en matèria d’energia: assegurar un proveïment d’energia fiable i assequible i passar ràpidament a un nou sistema de subministrament d’energia amb baixes emissions de carboni, eficient i respectuós amb el medi ambient. El que ens falta és una revolució energètica.”

models energètics

Davant d’aquesta situació en l’àmbit energètic, la Comissió d'Estratègia del PEMB va encarregar l’elaboració d’aquest informe, publicat el 2009. El seu objectiu no era només proposar un model energètic, sinó també integrar aquesta necessitat amb altres consideracions, com són les estratègies de desenvolupament urbà, els models de mobilitat, els usos del sòl, la creació de pols econòmics i de desenvolupament tecnològic i de coneixement, etc.

L’àrea metropolitana de Barcelona disposava del potencial necessari per convertir-se en un pol d’atracció d’aquesta “revolució energètica” gràcies al seu pes demogràfic i social, al seu dinamisme i la seva capacitat de lideratge i també perquè concentrava el nombre més gran d’universitats i centres de recerca de Catalunya.

A més de diversificar el consum entre diferents fonts energètiques –d’acord amb el model de “mix energètic”– l’estudi plantejava la necessitat de racionalitzar la demanda i no només de garantir el creixement a tota costa del subministrament.

Autors: Mariano Marzo, Aglaia Gómez, Laia Capdevila i Daniel Gómez

 

Data de publicació: 2009

Política de cookies