II Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

  • 30-11-1994
  • Plans estratègics anteriors
  • 13372 Lectures

El segon pla estratègic de Barcelona va ser aprovat el 30 de novembre de 1994.
 

II Pla estratègic económic i social de Barcelona

Objectiu general:

Accentuar la integració de l'àrea de Barcelona en l'economia internacional per tal de garantir-ne el creixement en termes de progrés econòmic, social i de qualitat de vida.

Línies estratègiques:

  • Facilitar els processos d'adaptació dels sectors econòmics de l'àrea de Barcelona als requeriments de l'economia internacional.
  • Dimensionar les actuacions en l'àmbit territorial
  • Avançar propostes que permetin respondre a les noves demandes d'integració social.
  • Potenciar aquelles activitats econòmiques que poden garantir la presència de la ciutat en els àmbits internacionals de referència (logística, salut, indústria, etc)
  • Afavorir el bon posicionament de Barcelona en l'àmbit europeu.

Política de cookies