Projectes estratègics PEMB

El soterrament de la Granvia inclòs al Pla director urbanístic de Granvia-Llobregat

  • Projecte d'abast metropolità
2015 SoterramtGranVia_01
  • Infraestructures i equipaments d'impacte urbà
  • Mobilitat i accessibilitat
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

L'abril de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat, segons estableix la Llei d'urbanisme, va sotmetre a consulta de l'Ajuntament de l'Hospitalet l'“Avanç del PDU” i el corresponent “Informe de sostenibilitat ambiental preliminar” (de març 2014), i en va recollir les diverses consideracions plantejades. Tot seguit, el Consorci per a la reforma de la Granvia va preparar el text per a l'aprovació inicial.

Líders de projecte

Antoni Nogués i Olivé, gerent de l'Agència de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

OBJECTIUS DEL PROJECTE

El Pla director urbanístic d'ordenació del sector d'interès supramunicipal a l'àmbit de Granvia-Llobregat a l'Hospitalet de Llobregat (PDU Granvia-Llobregat) és una figura de planejament redactada pel Consorci per a la reforma de la Granvia de l'Hospitalet de Llobregat, format per la Generalitat i l'Ajuntament. Aquest PDU persegueix tres objectius principals: implantar noves àrees d'activitat econòmica, crear el parc de Cal Trabal i reformar la Granvia (autovia C-31) per convertir-la en una avinguda urbana.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El PDU Granvia-Llobregat planifica la transformació del segon tram de la Granvia donant continuïtat a la pauta ja usada per al tram executat entre els carrers de l'Escultura i de Miguel Hernández, que va comportar un nou traçat semicobert i la creació de la plaça d'Europa. Amb això, la nova avinguda urbana de la Granvia es perllongarà, pràcticament, fins arribar al riu Llobregat. La solució adoptada permet el semicobriment de parts del tronc central viari i la construcció de calçades laterals a peu pla per a la mobilitat d'àmbit local, sense necessitat de la prèvia construcció prevista del túnel ferroviari de la línia de la costa, pendent de la dotació del Ministeri de Foment.

El PDU demarca diverses zones de Centre direccional (166.206 m2) destinades a acollir usos industrials —de categoria inferior a la 5a definida al Pla general metropolità— i terciaris, amb la finalitat d'ajudar a la reactivació econòmica. Als efectes de facilitar la gestió del pla hi ha delimitats 3 sectors. Específicament, es vol localitzar empreses i serveis biomèdics per sumar potencialitat al BIOPOL'H, articulat a l'entorn dels hospitals de Bellvitge i de Duran i Reynals. Les activitats que es pretenen atreure prioritàriament són oficines privades, seus corporatives, institucions i organismes públics, instal·lacions de recerca i innovació, indústries lleugeres, comercials i hoteleres, tot amb les limitacions normatives generals i segons els paràmetres establerts pel PDU per a cada sector.

Acompanyant aquests desenvolupaments, es crea el Parc de Cal Trabal (27,9 ha), on es preservaran usos agrícoles, es millorarà l'accés al riu Llobregat i es regeneraran condicions ambientals. L'actuació del PDU també preveu la rehabilitació de 3 masies catalogades: Ca l'Esquerrer, Cal Trabal i Cal Masover Nou, que es destinaran a usos que potenciïn la funció del Parc i de les activitats circumdants.

La previsió és que el gener de 2015 es doni l'aprovació inicial i abans del final d'any la definitiva.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

L'àmbit territorial del PDU té 994.000 m2. El sostre d'activitat econòmica sobre i sota rasant és de 616.369 m2st. Els costos urbanístics són 141,6 M€ (sense IVA), dels quals 98,4 corresponen a la reforma de la Granvia. El sòl per al Parc de cal Trabal i les tres masies s'obtenen per cessió dins de la gestió urbanística del pla. L'Administració actuant és el Consorci. El termini per concloure la urbanització i la implantació de les infraestructures de transport és fins al final de 2018.

 

Política de cookies