2020 un any per a la nova mobilitat a l'RMB

Canvis de costums en la mobilitat quotidiana degut a la introducci de noves poltiques pbliques metropolitanes

Les mesures o eines per al canvi modal de la mobilitat són aquelles polítiques públiques destinades al canvi de mode de transport de les persones i les mercaderies. En el cas de les persones, són aquelles destinades al canvi dels costums quotidians en termes de mobilitat de la societat. Es poden classificar de manera binària: mesures de contenció i mesures de promoció. Les primeres, les de contenció, anomenades “push” en anglès, són aquelles que van dirigides a la disminució de determinats fluxos de mobilitat o desplaçaments. Com a contraposició, les segones, les de promoció o “pull”, tenen com a objectiu fomentar i fer augmentar fluxos o desplaçaments determinats.
En aquest sentit, i per a una bona planificació, aquestes dues polítiques han d'anar coordinades i afectar a desplaçaments diferents. És a dir, les mesures de promoció han d'anar lligades a les de contenció i viceversa, per tal que aquestes funcionin com s'espera.

Zona Baixes Emissions. Font: gencat

En el context actual, i degut a diversos factors: l'augment de densitat de població, la consolidació de la idea de territori finit, el canvi climàtic i la salut de la població, entre d'altres, s'entén que les polítiques de promoció han d'anar destinades als desplaçaments a peu, en bicicleta i al transport col·lectiu, mentre que les polítiques o eines de gestió de contenció han d'anar destinades a la disminució de l'ús del vehicle privat.

En aquest marc, les primeres polítiques públiques en mobilitat de l'any 2020 són un gran exemple a la Barcelona metropolitana. A continuació, explicarem quines són:

La mesura de contenció de la mobilitat, en aquest cas en vehicle privat, ha estat la implantació de la Zona de Baixes d'Emissions (ZBE) a pràcticament la totalitat de la ciutat de Barcelona i part dels municipis mitgers propers a les Rondes (Dalt i Litoral) de Barcelona: Sant Adrià del Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Aquesta zona suposa 95 km2 on s'aplica la restricció a diversos vehicles, i es fa seguint la classificació ambiental determinada per la DGT.

I quines restriccions suposa aquesta eina de gestió? Doncs la restricció de circulació d'alguns vehicles, els vehicles sense classificació ambiental, de dilluns a divendres de 07.00h a 20.00h. Aquests vehicles sense distintiu, i si compleixen alguns requisits, per tal de poder circular per la ZBE caldrà que gestionin el seu registre a través de la pàgina web habilitada per l'AMB. I quins són aquests requisits?:

Zona Baixes Emissions

 • Vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda
 • Vehicles de serveis d'emergència i essencials
 • Vehicles estrangers: 5€ per la gestió de la classificació
 • Persones amb autorització sanitària
 • Vehicles de serveis singulars
 • Vehicles professionals de categories M1 i L (moratòr  ia temporal)
 • Vehicles propietat de persones amb ingressos baixos (moratòria temporal)

 

A més a més, tots els vehicles sense distintiu ambiental tenen un abonament de 10 dies a un preu de 2€/dia, on, previ registre a la mateixa pàgina web, poden circular lliurement per la Zona de Baixes Emissions.

Finalment, la mesura va entrar en vigor el dia 1 de gener del 2020, però d'acord amb la política d'introducció progressiva de mesures que afecten a la quotidianitat de les persones, les sancions per a aquells que no respecten aquestes restriccions no entraran en vigor fins el dia 1 d'abril de 2020.

 

Pel que fa a eines de promoció, des de les administracions responsables del transport metropolità s'ha optat per la utilització del sistema tarifari per tal d'afavorir l'ús del transport públic per part de les persones que es mouen de manera habitual en aquest territori.

I com ho han fet? Doncs de diverses maneres, i des de diferents administracions i operadors de transport públic. Això sí, en totes aquestes mesures la filosofia és la mateixa: tarifa plana per a l'ús habitual i encariment del viatge a l'usuari o usuària esporàdica. O també, rebaixar el cost i garantir viatges il·limitats als viatgers i viatgeres habituals, mentre que el viatge esporàdic es paga més car i per unitat.

A continuació es descriuen breument els diversos canvis que s'han introduït o ja es van introduir anteriorment a l'1 de gener del 2020.

Les targetes amb tarifes més especials o que tenen majors condicionants a l'hora d'adquirir-les serien:

T-Aire

La T-Aire és una targeta d'ús esporàdic. Només es troba disponible a la venda quan s'activa un episodi ambiental per alta contaminació dins de l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI)

T – Verda

La T-Verda es va implantar a l'octubre de 2017. Per als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona es tramita a través de l'AMB, mentre que a la resta de municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona es tramita a través de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

Aquesta targeta és unipersonal, proveeix de viatges il·limitats i té una vigència de 3 anys. Se'n poden beneficiar aquelles persones empadronades als municipis del Sistema Tarifari Integrat (STI), que hagin desballestat en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud un vehicle contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un municipi del STI, i que es comprometin a no adquirir cap vehicle de motor en els 3 anys de vigència de la T-Verda.

 

La mesura estrella d'aquest 2020, però, ha sigut la desaparició de la T-10, el títol individual més venut fins a la data de tots els títols integrats de l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM). La desaparició de la T-10 és, en sí mateixa, una mesura de promoció del transport públic, ja que aquesta targeta beneficiava d'igual manera a l'usuari/a esporàdic/a i a l'usuari/a habitual, és a dir, beneficiava d'igual manera a qui contamina la majoria del temps que a qui contamina menys. És per això, i per tal de bonificar més a les persones que menys contaminen i animar a la resta a fer-ho, que s'ha creat una nova gamma de títols:

T-Casual

La T-Casual és un títol unipersonal de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (fins a 6 zones). És més cara que l'anterior T-10 i està indicada per a usuaris i usuàries esporàdiques.

T-Usual

La T-Usual és una targeta personal i intransferible que permet un nombre il·limitat de viatges dins el Sistema Tarifari Integrat (STI), a les zones delimitades per la primera validació i en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (fins a 6 zones). Ha d'anar acompanyada d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu/va titular. La seva utilització està pensada per a aquelles persones que fan 2 o més desplaçaments diaris, ja que és a partir d'aquests 60 viatges/mes quan el viatge és més econòmic que amb la T-Casual.

Donat que aquets títols són o estan pensant individuals, s'han creat també altres tarifes pensades per a grups, com són la T-Familiar o la T-grup.

Finalment, i per tal de poder incloure a tota la societat en l'impuls i la promoció de l'ús del transport públic, s'ha eliminat la quota d'expedició de la T-16. Sense aquest cost d'expedició, es garanteix l'accés al transport públic de totes les persones de entre 4 i 16 anys de manera gratuïta i sense limitació de viatges dins de la seva zona de residència. Aquesta targeta es pot tramitar a través de la seva web.

I properament, què? Doncs ens els propers anys ens esperen molts altres projectes de contenció del vehicle privat, peatges urbans, aplicació de la vinyeta a les vies d'alta capacitat a Catalunya, implantació del pagament variable amb la T-Mobilitat o execució de projectes interurbans d'infraestructura ciclista. Com es relacionen entre ells tots aquests projectes serà la base per a teixir una metròpoli pròspera i cohesionada.

Les opinions dels autors i les autores no representen necessriament el posicionament del PEMB.

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Poltica de cookies