Paràmetres per a un model d'habitatge accessible per a tothom en un espai públic amable

Informes tècnics

  • 09-07-2012
  • Polítiques i organització socials - Barcelona Visió 2020
  • 228 Lectures

Aquest informe té la voluntat de ser una guia útil d’aspectes que defineixen un model d’habitatge que afavoreix l’accessibilitat i l’ús per a tothom, independentment de les seves capacitats físiques. Per tant, dissenyat amb especial atenció a la supressió de barreres. Va ser elaborat per la Subcomissió de Cohesió Social en el marc de la implementació del pla estratègic Barcelona Visió 2020.

habitatge adaptat gent gran

Promoure el disseny per a tothom en objectes, edificis, espai públic, mitjans de transport, etc., contribueix a millorar la vida del conjunt de la ciutadania, no només peLs beneficis generalitzables de la recerca en accessibilitat sinó també per la promoció de valors d’acceptació i valorització social de la diferència.

Aquest enfocament ofereix també una oportunitat per redinamitzar sectors i activitats econòmiques relacionades amb la construcció, la indústria especialitzada i els serveis a les persones, que pot generar nous llocs de treball, una externalitat positiva de gran importància en èpoques de crisi econòmica.

Política de cookies