Enfortir l'autonomia dels governs locals i una nova governança regional, compartida i multinivell, les principals necessitats detectades al #CicleMultinivell

Els debats celebrats en el marc del procés participatiu Barcelona Demà han posat de manifest la urgència d'adaptar i organitzar l'estructura territorial de Catalunya als requeriments de la realitat actual

 • 20-12-2021
 • Compromís Metropolità 2030
 • 446 Lectures

Govern multinivell i governança metropolitana, participació 360º, polítiques públiques innovadores i identitat metropolitana, són els grans temes al voltant dels quals persones expertes d'arreu del territori metropolità han debatut al llarg del Cicle de la Metròpoli Multinivell. La necessitat d'enfortir l'autonomia dels governs locals, tant a nivell financer com de competències, i d'impulsar una nova governança regional, compartida i multinivell que, alhora, respecti la diversitat del territori, són els principals consensos assolits en aquest cicle que s'integra dins del procés Barcelona Demà i que ha servit per posar de manifest la urgència d'adaptar i organitzar l'estructura territorial de Catalunya a la realitat d'uns reptes que cal abordar a escala regional.

Metròpoli Multinivell
Metròpoli Multinivell

Com caldria iniciar el debat de la governança metropolitana i com caldria fer-lo avançar? Sobre quins àmbits i polítiques caldria començar a treballar la coordinació metropolitana de la regió? Què podria aportar la participació ciutadana al procés de construcció metropolitana? Com hauria de ser un mecanisme de finançament a escala regional per a que contribuís efectivament a la reducció de les desigualtats territorials? Quines són les infraestructures que poden contribuir a canviar la mobilitat del conjunt de l'RMB per a que sigui més orbital? Fins a quin punt, una major eficiència i coordinació de les grans infraestructures disminuiria la necessitat d'ampliar la seva capacitat? Qüestions com aquestes són les que s'han plantejat al llarg d'aquest cicle que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Europa i el Club de Roma en tres jornades celebrades al Palau Macaya: ‘Les desigualtats socials, els recursos municipals i el finançament metropolità'; ‘Quina governança volem per a la regió metropolitana del futur?'; i ‘Grans infraestructures metropolitanes: competència o cooperació?'. I la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Granollers i l'Associació Arc Metropolità en un darrer acte celebrat a Granollers: ‘Connectar la metròpoli, generar noves centralitats. Com fem possible una metròpoli policèntrica el 2030?'

Recentment hi ha hagut una onada de reformes metropolitanes a Europa que s'han traduït en la creació de governs metropolitans a països com Itàlia, França, Anglaterra, Portugal o Polònia. A Barcelona, existeix també un govern metropolità de relativa recent creació: l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), però els reptes actuals s'expressen a una realitat que va més enllà dels 36 municipis que comprèn. Per tal de fer front a les noves circumstàncies, els diferents debats del #CicleMultinivell recullen les següents conclusions:

 • El debat sobre la governança metropolitana és global i actual.
 • L'RMB té una alta densitat i fragmentació institucionals, i la coordinació entre municipis no és suficient per fer front als reptes.
 • Cal una governança compartida i multinivell entre els actors ja existents, incorporant al debat la Generalitat de Catalunya i l'estat, i dotant d'un marc normatiu per a àrees i regions metropolitanes.
 • Les solucions poden passar per l'activació d'instruments ja existents, com la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona; la creació d'instruments institucionals flexibles i adaptats però immediats i amb poc grau de reforma (convenis, consorcis o agències); o la creació d'instruments no institucionals, basats en models de coordinació horitzontal i treball en xarxa, on es representin tots els municipis interessats.
 • Serà necessari triar àmbits de treball que generin consens.
 • Caldrà enfortir l'autonomia fiscal i funcional dels governs locals.
 • Davant les desigualtats importants en la qualitat i quantitat de serveis que rep la ciutadania de l'RMB segons la capacitat recaptatòria del seu municipi, el repte és aconseguir establir un mecanisme de finançament cooperatiu de determinats serveis que es vulguin donar a escala metropolitana.
 • En el moment oportú, caldrà obrir i dinamitzar un debat sobre la participació ciutadana a escala metropolitana: competències i articulació; possibilitat de crear òrgans estables de consulta i participació; garanties per a una participació inclusiva que atengui les diferències i resolgui desigualtats territorials i socials.
 • Calen certes transformacions per poder desenvolupar polítiques innovadores i experimentals: un canvi cultural envers l'experimentació; el desenvolupament de noves capacitats d'experimentació en actors clau; el sorgiment d'organitzacions més experimentals disposades a testejar noves idees i proves pilot; i un fons de finançament per polítiques experimentals.
 • Un laboratori metropolità d'avaluació de polítiques públiques pot servir de mecanisme de coordinació en polítiques entre ajuntaments de l'RMB, i alhora ser repositori de coneixement sobre l'efectivitat de polítiques testejades.
 

Recorda que pots seguir debatent sobre governança i altres temàtiques d'interès metropolità a la plataforma de participació Barcelona Demà, on trobaràs tota la informació, vídeos i propostes dels Cicles Metropolitans, incloent-hi el #CicleMultinivell.

 

 

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies