Indicadors econòmics, ambientals i socials per a l'àrea metropolitana de Barcelona

Adaptació a l'estratègia Europa 2020

Informes tècnics

  • 03-07-2013
  • Indicadors estratègics - Pla estratègic metropolità 2030
  • 56 Lectures

El juliol del 2013 es va publicar aquest informe tècnic - que s’emmarca en un context  europeu i metropolità – amb l’objectiu d’identificar els indicadors econòmics, socials i ambientals més adequats, i la seva imbricació amb l’Estratègia Europa 2020.  Aquests indicadors havien de permetre fer un seguiment dels objectius de l’Estratègia Europa 2020, tenint en compte les especificitats locals.

indicadors

 

La Comissió de la Unió Europea va elaborar el març del 2010 un nou full de ruta -Europa 2020- que designava la nova estratègia de creixement de la UE per al periode 2010-2020.

L’estratègia Europa 2020 va marcar tres prioritats:

  • Un creixement intel·ligent (smart growth) desenvolupant una economia basada en el coneixement i la innovació.
  • Un creixement sostenible (sustainable growth) amb una economia que utilitzi més eficientment els recursos.
  • Un creixement integrador (inclusive growth) fomentant una economia amb alts nivells d’ocupació que redundi en una major cohesió social, econòmica i territorial.

El seguiment d’aquestes tres prioritats havia de servir per fer front a les deficiències del model de creixement i crear les condicions per desenvolupar una economia que ajudés a sortir de la crisi d’una manera més robusta i eficient en l’ús dels recursos, assolint alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social. La mateixa UE incentivava l’administració lo­cal a alinear-se en aquest procés, tot proposant polítiques i indicadors de seguiment.

La coincidència de la publicació de l’Europa 2020 amb l’inici del procés d’elaboració del nou pla estratègic 2030, feia necessari incloure en aquest les directrius marcades per la UE i tenir en compte el resultat d’aquests indicadors per poder establir millor les prioritats metropolitanes.

 

Data de publicació: juliol de 2013

Política de cookies