III Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

(en la perspectiva 1999-2005)

  • 18-05-1999
  • Plans estratègics anteriors
  • 10765 Lectures

El tercer pla estratègic de Barcelona va ser aprovat el 18 de maig de 1999.
A partir del 2000, l'àmbit d'actuació del pla estratègic s'estén a tota l'àrea metropolitana de Barcelona.
 
 

III Pla estratègic econòmic i social de Barcelona

Objectius

  • Impulsar els processos de la transformació economica, social i urbana de Barcelona per tal de situar-se en el grup de les regions urbanes capdavanteres de la nova societat de la informació i del coneixement del segle XXI.
  • Consolidar-se com una de les regions metropolitanes més importants de la xarxa europea de ciutats i vincular-se a la xarxa més àmplia de ciutats mundials per la via de les seves especificitats i de la seva identitat pròpia.

Línies estratègiques

  • Continuar avançant en el posicionament de la Regió Metropolitana de Barcelona com una de les àrees urbanes més actives i sostenibles de la UE.
  • Prioritzar les polítiques que estimulin l'increment de la taxa d'ocupació, especialment dels col·lectius més desafavorits.
  • Facilitar l'evolució cap a la ciutat del coneixement promovent nous sectors d'activitat
  • Garantir la cohesió social dels seus habitants.
  • Tenir un paper important en l'evolució d'Europa i desenvolupar un posicionament específic a Espanya i a l'exterior (en especial, a la Mediterrània i a Amèrica Llatina).

 

Política de cookies